من درایران چیزهای عجیبی دیدم ...اینجامثل المان پل عشق ندارد...ازرزهلندی هم خبری نیست ...اینجاعشق یعنی دوست داشتن یعنی کلاس گذاشتن برای همدیگر...مهربانی ات رامیگذارندبه حساب اویزان بودنت 

من درایران نتوانستم به کسی بفهمانم دوست داشتن رابه حساب چیزدیگری مگذار...ایرانیان جوانی نمیکنندپیرزن وپیرمردهای کم سن وسال بسیاردارند...ایرانیان عشق راباماشین ولباس خوب انتخاب میکنندنه بانیت خوب

ایران رادوست دارم امــــــــــا...اینجاادم همیشه دلگیراست

هنوزدرهمین نزدیکی مامردی گوسفندمیکشدوخونش رابه ماشین چندصدملیونی اش میمالد...پسری پشت ماشینش مینویسدبیمه قمربنی هاشم یامینویسدیاجدفلانی امامثل یابومی راند

هنوزبرای ازدواج استخاره می کنندنه تحقیق هنوزمردم کشم دیدن بوسه عشق راندارنددرحالی که برای دیدن صحنه اعدام باشوق حاظرمیشوند

هنوزقبل ازپدرشدن حتی یک کتاب تربیت کودک پارسی نمی خواننداماهرشب درمسجدکلمات عربی که معنی ان هارانمیداننددرقالب دعابارهاتکرارمیکننددرحالی که تنهانان اورهمسایه به علت بیماری وبی پولی درحال مرگ است 

فرستگهامسیرراجهت زیارت خدایی میروندکه خودش گفته ازرگ گردنتان به شمانزدیکترم 

هنوززیرازادگی حسین اشک میریزنداماحاضرنیستندیک روزازاده زندگی کنند

زبانشان پراست ازجملات زیبااماعملشان سرشاراززشتی وناپاکی است 

اری این است بلای تعصب کورکورانه جاهلی بلای خانمان سوزایران...