فخر همه عالم محمد مصطفی (ص)

گل بـــاغ خـــــدا را آمنــــــــه می بوسد از شادی           

خجل خورشیـــــد خــــاور شد ز میلاد رسول الله

ز طاق ابرویـــش بشـــکست طاق کاخ کسری ها           

مزین هـفــــت کشــــور شــــد ز میلاد رسول الله

تمـــام انبیــــــا بر یک دگــــر تبــــریک می گویند              

رسالت، ختــــم دفتــــر شـــــد ز میلاد رسول الله

در اقیانوس فیضــش محو شد دریاچه ی ساوه             

جهان دلخوش به کوثر شـــــد ز میلاد رسول الله

به آتشــــگاه ها شــــد آتش زردشتیـــان خاموش            

گلســـتـان روی آذر شــــــد ز میلاد رســـول الله

هزاران نغمـــه ی داوودی از گلـــزار مـی بینم                    

که از عرش خـــدا برشـــد ز میلاد رســــول الله

ز "اقراء بسم ربک" تـا به "سبحان الذی اسری"               

رقــم در عرش اکبـــــر شد ز میــلاد رســول الله

به هم پیچیــــده طومـــار تمام شــب پرستان را            

شناعت گویـــش ابتـــــر شـد ز میـلاد رســول الله

به یمــن روی پیغمبــــر ز "ظلّ وجهه مسود"                   

عزیز خلـــق، دختــــر شد ز میــــلاد رســول الله

نظام آفرینــــش شد طفیـــــل خواجـه ی لولاک                

و جاء الحـــــق مکـــرر شد ز میــلاد رســول الله

چو "قولوا لا اله تفلحوا" سر داد در عالم     

پریشـان خواب قیصـر شـد ز میلاد رسول الله

بساط بردگی و شیــــــوه ی تبعیـــض شد منسوخ         

عدالت سایه گستر شد ز میـــــــــــلاد رســول الله

چو او عـقــد اخـــوت بسـت مابیـن مسـلمـانـان

طلسـم قلــب هــا زر شــد ز میـلاد رســول الله

"نجاتی" شادمـانی کن که ختـم المــــرسلین آمد            

به پا شــــرع مطهــــــر شد ز میلاد رســــول الله

/ 0 نظر / 8 بازدید