/ 1 نظر / 6 بازدید
روشنکار

حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای ! گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای ! گفتمش احوال عمرم را بگو تا عمر چیست ؟ گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای ! گفتمش آنان که می بینی بر او دل بسته اند ، گفت یا کورند یا مستند یا دیوانه ای !