دنیای دون

در این دنیای نامردی به دنبال چه میگردی؟

نمی یابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی

برو بگذراز این بازار از این مستی و طنازی

اگر چون کوه هم باشی در این دنیا تو می بازی

/ 1 نظر / 10 بازدید
احمد

پناه برخدا [گل][دست][دست][دست]