شفاعت بردوقسم است

شفاعت بردوقسم است

1.شفاعت بر دو قسم است شفاعت دنیوی که درآن برای حاجات

دنیوی مثل شفای بیماریها که از شفیع شفاعت می خواهیم ومی توان 

مستقیم گفت یا محمد ویا علی ویا فاطمه ویاحسین وچون این افراد

که واسطه قرار می دهیم در عالم برزخ هستند ورجعت خواهند کردوبه

ما نزدیکند نیازبه اذن خواستن از خداوند نیست

 2.شفاعت اخروی که در آن برای بخشیده شدن گناهان در قیامت ودر

نزد خداوند کسی را واسطه وشفیع قرار می دهیم که در اینصورت نیاز

به اذن خداوند واجازه خداوند است وباید از خداوند اجازه {اذن} خواست

زیرا خداوند در آیه 255 ازآیة الکرسی وآیه 43و44و45 از سوره زمر وآیه 4 از

سوره سجده فرموده که باید در نزد خداوند با اجازه او شفاعت کرد.

به همین دلیل اگر برای بخشیده شدن گناهان شفیع قرار می دهیم

باید بگوئیم یا محمد(ص) به اذن الله ما را درآخرت شفاعت کن ویا بگوئیم

یا حسین (ع) به اذن خدا مارا در آخرت شفاعت کن.

شفاعت اخروی بی اذن خدا شرک است مگرکسانیکه ندانسته

بی اذن خداوندشفاعت اخروی بخواهندکه دچار شرک خفی شده اند

http://quranqqq.persianblog.ir

/ 1 نظر / 96 بازدید
احمد

[دست][دست][دست][دست][دست]