ویکتور هوگو

باز شدن هر آموزشگاه = بسته شدن یک بازداشتگاه

(ویکتور هوگو)

بزرگترین آزمون گیرنده ، خداست و کوچکترین آزمون دهنده ، بنده ی خدا.ویکتور هوگو

عذاب وجدان ، بدتر از مرگ در بیابان سوزان است.ویکتور هوگو

http://jomalatziba.blogfa.com/cat-31.aspx

/ 1 نظر / 132 بازدید
هاشم

احسنت به ویکتور هوگو وبه شما ولاکن اگر خواستیددر مورد شفاعت واقعی بدونید به وب من سربزنید ونظر بدهید