ویروس وآنتی ویروس های تدریس

 

گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی استان لرستان

ویروس های تدریس

ویروس های تدریس (غفلت های آموزشی معلمان) عبارتند از :

1.      به روز نبودن اطلاعات (جدیدترین ویروس )

2.      توجه نکردن به هوش های چندگانه

3.      توجه نکردن به سبک های یادگیری فراگیران (شنیداری ،دیداری وحسی وحرکتی )

4.      توجه نداشتن به رویکرد های مشارکتی وفعال در تدریس

5.      آشنا نبودن به رویکرد های  نوین ارزش یابی

6.      معروفترین وجدیدترین وقدرت مند ترین آنتی ویروس برای مقابله ویا حذف این ویروس ها ، نرم افزاری است به نام ؛ مطالعه ، مطالعه، مطالعه .

/ 0 نظر / 8 بازدید