گذشته هایت را ببخش ...


گذشته هایت را ببخش

زیرا آنان همچون کفش های کودکیت نه تنها برایت کوچکند

 بلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ بازمی دارند

گذشته هایت را ببخش

/ 1 نظر / 10 بازدید