بزرگترین سرمایه شما

بزرگترین سرمایه شما توانایی فکر کردن است. قابلیت اتخاذ تصمیم و سپس عمل به آن تعیین کننده تمام چیزھایی است که برایتان پیش خواھد آمد. علاوه بر این شما میتوانید بر انتخاب افکار و عکس العمل ھای خودتان کنترل کامل داشته باشید.                    گرانبھاترین سرمایه شما ذھنتان است توانایی تفکر، برنامه ریزی، تصمیم گیری و عمل، قدرتمندترین نیرو بر زندگی شماست. ما اکنون به مرحله ای وارد شدیم که ھارلو شاپلی از دانشگاه ھاروارد آن راعصر سیکوزوئیک یا عصر ذھن می نماید. ھم اکنون درون شما منابع دست نخورده عظیمی وجود دارد و بقدری نیرومند است که در تمام طول زندگیتان قادر نیستید حتی جزء کوچکی از این توان را بکارگیرید.

با تشکر از مالکی

 

/ 0 نظر / 52 بازدید