کارگاه ضرب

ارگاه ضرب

توضیحات فایل:http://www.lrn.ir/Default.aspx?TabID=83&ItemID=50

در این کاربرگ معلم می تواند سوالات ضرب را به صورت های گوناگون طراحی کند ما قادر هستیم که تعداد سوالات،سخت یا آسان بودن سوالات را انتخاب کنیم.

 این کارگاه آموزشی برای مقطع دبستان مناسب است.

/ 0 نظر / 12 بازدید