بزرگی خداوند در لطف به انسان ها

 

تعجبخداوند فرشتگانی دارد که گناهان انسان ها را فرو می ریزند .تعجب 

جلوه گل عندلیبان را غزل خوان می کند

نام مهدی صد هزاران درد درمان می کند

مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار

من گلی دارم که عالم را گلستان می کند...

عید منتظران مبارک باد
 
/ 1 نظر / 10 بازدید