کار گاه کسر

توضیحات فایل:

کارگاه کسر در واقع نرم افزاری برای تمرین و تثبیت مفهوم کسر می باشد.
 در این نرم افزاردانش آموز،  به کمک شکل ( دایره ، مستطیل و محور)  با مفهوم کسر وچگونگی نوشتن اعداد کسری و در بخش های دیگر ، با مفهوم کسرهای مساوی ، مقایسه اعداد کسری ، رابطه ی کسر با تقسیم ، اعداد مخلوط  و رابطه ی کسربا اعداد اعشاری و درصد آشنا می شود.
  این نرم افزار برای دانش آموزان سوم دبستان به بالا مفید می باشد.

http://www.lrn.ir/Default.aspx?TabID=83&ItemID=27

کارگاه کسر

/ 0 نظر / 8 بازدید