کلید های میان بر ورد word

+ کلیدهای میانبرد در word

1- کلیدهای Alt + Shift  : جهت فارسی یا لاتین نمودن صفحه کلید مورد استفاده قرار می گیرد .
2-  کلیدهای حرف +
Shift  : جهت تبدیل حروف کوچک به بزرگ استفاده می شود .
3– کلید
Shift +Right : در این حالت اگرShift  را پایین نگه داشته و کلید Right  را فشار دهید در هر بار فشار یک حرف از سمت راست مکان نما انتخاب می شود .
4- کلید
Shift +Left  : در این حالت اگرShift  را پایین نگه داشته و کلید Leftرا فشار دهید در هر بار فشار یک حرف از سمت چپ مکان نما انتخاب می شود .
5- کلیدهای
Shift + Up  : در این حالت اگرShift  را پایین نگه داشته و کلید Upرا فشار دهید کل کلماتی از آن سطر که سمت راست مکان نما می باشند و همچنین کلماتی که از سطر بالا انتخاب می شوند اگر مکان نما در اول سطر باشد سطر بالا انتخاب می شود
6- کلیدهای
Shift +Down  : در این حالت اگرShift  را پایین نگه داشته و کلید Down را فشار دهید کل کلماتی از آن سطر که سمت چپ مکان نما می باشند و همچنین کلماتی که از سطر پایین انتخاب می شوند اگر مکان نما در اخر سطر باشد سطر پایین انتخاب می شود.
7-  کلید
Ctrl + Shift + Left  : کلمه سمت چپ مکان نما را انتخاب می کند .
8-  کلید
Ctrl + Shift +Right  : کلمه سمت راست مکان نما را انتخاب می کند .
9-  کلیدهای
Ctrl + A : برای انتخاب کل سند انتخاب میشود .
10- کلیدهای  
Ctrl + C  : برای کپی کردن قسمت انتخاب شده از متن مورد استفاده قرار می گیرد
11- کلیدهای  
Ctrl +X  : برای کات کردن قسمت انتخاب شده از متن مورد استفاده قرار می گیرد.
12- کلیدهای
Ctrl + V : برای قرار دادن قسمت کپی یا کات شده در محل دلخواه مورد استفاده قرار می گیرد .
13- کلیدهای  
Ctrl + Home  : مکان نما را به اول متن منتقل می نما ید 
14- کلیدهای  
Ctrl + End  : مکان نما را به اخرمتن منتقل می نما ید
15- کلید
Home: مکان نما را به اول سطر جاری منتقل می کند .
16- کلید
End: مکان نما را به اخر سطر جاری منتقل می کند .
17-کلیدهای
Ctrl +Page up  :مکان نما را به یک صفحه قبل منتقل میکند
18- کلیدهای
Ctrl +Page Down  : مکان نما را به یک صفحه بعد منتقل می کند .
19– کلیدهای
Ctrl+ Left  : مکان نما را به اندازه یک کلمه به سمت چپ منتقل می کند
20- کلیدهای
Ctrl+ Right : مکان نما را به اندازه یک کلمه به سمت راست منتقل می کند

21- کلیدf8 : با یکبار فشار دادن این کلید، حرکت مکان نما باعث انتخاب متن می شود .
22-دوبار کلید
f8 : با دوبار فشار دادن این کلید، کلمه راست مکان نما نتخاب می شود .
22-سه بار کلید
f8 : با سه بار فشار دادن این کلید، زمانیکه مکان نما روی پاراگراف باشد کل پاراگراف انتخاب می شود .
24- چهار بار کلید
f8 : با چهار بار فشار دادن این کلید، کل سند انتخاب می شود.
25- کلید های
ctrl+F3 :  جهت چند برش همزمان بکار می رود ، بطوریکه اگر پس از انتخاب قسمت مورد نظر ازمتن Ctrl +F3  را فشار دهید آن قسمت از متن داخل حافظه ذخیره می شود .شما می توانید این کار را مجددا ادامه دهید و چند قسمت را برش داده و همزمان در حافظه نگهداری کنید نهایتا به وسبله کلیدهای معرفی شده در  بند 26 در محل مناسب قرار دهید .
26- کلیدهای
Ctrl + Shift + F3  : پس از قرار دادن قسمتهای متن در حافظه ( بروش اشاره شده در بند 25 جهت فراخوانی همزمان در محل مورد نظر از این کلیدها استفاده می شود .
27- کلید  
Tab : برای ایجاد تورفتگی در سطر اول پاراگراف بکار می رود .
28- کلیدهای
Ctrl + T  : برای ایجاد تورفتگی در سطرهای دیگر پاراگراف استفاده می شود بطوری که باید سطرها را انتخاب و با این کلیدها ایجاد تورفتگی نمایید.
 29- کلید
Back Space  : برای حذف تورفتگی سطر اول پاراگراف می باشد .
30- کلیدهای
Ctrl + Shift+ T : برای حذف تورفتگی در سطرهای دیگر پاراگراف استفاده می شود .
31- کلیدهای
Ctrl +O : برای Open  سند می باشد.
32- کلیدهای
Ctrl+ S  : برای Save سند می باشد .
33- کلیدهای
Ctrl +N  : برای ایجاد سند جدید می باشد .
34 – کلیدهای
Ctrl +P : برای چاپ سند می باشد .
35- کلیدهای
Ctrl +Z  : برای Undo می باشد .
36- کلیدهای
Ctrl+ Y  : برای Redo می باشد .
37- کلیدهای
Ctrl+ * : برای Show/Hide  می باشد .
38- کلیدهای
Ctrl +F  : برای Find می باشد .
39- کلیدهای
Ctrl +H  : برای Replace می باشد.
40- کلیدهای
Ctrl +G  : برای Go To می باشد.
41- کلیدهای
Ctrl +D  : برای ظاهر کردن پنجرهFont می باشد.
42- کلیدهای
Ctrl + Shift+ F : برای انتخاب Font می باشد .
 43- کلیدهای
Ctrl+ B : برای حالت Bold می باشد.

44- کلیدهای Ctrl +I : برای حالت Italic می باشد .
 45-
کلیدهای Ctrl +U : برای حالت Under Lineمی باشد .
 46-
کلیدهای Ctrl +F4  : برای Close کردن سند می باشد .
 47-
کلیدهای Ctrl +(+)  : برای حالت Subscript می باشد.
48-
کلیدهای Ctrl + Shift + (+) : برای حالت Superscript می باشد.
49–
کلیدهای Ctrl + L  : برای هم ترازی چپ می باشد .
50-
کلیدهای Ctrl +E  : برای هم ترازی از وسط می باشد .
 51-
کلیدهای Ctrl +E  : برای هم ترازی راست می باشد .
52-
کلیدهای Alt + Shift + D : برای درج تاریخ می باشد .
53-
کلیدهای Alt + Shift + T : برای درج ساعت می باشد .
 54-
کلیدهای Ctrl +F2  : برای پیش نمایش چاپ می باشد.
55-
کلیدهای  Ctrl + Alt + F : جهت درج پاورقی می باشد

http://banadkoki123.persianblog.ir/page/44

/ 0 نظر / 47 بازدید