از بین بردن تمدن یک کشور

برای انهدام ونابودی یک تمدن سه چیز را باید منهدم کرد:

اول :خانواده

دوم:نظام آموزشی

سوم:الگوها

برای اولی منزلت زن را باید شکست

برای دومی منزلت معلم

برای سومی منزلت دانشمندان

/ 0 نظر / 43 بازدید