سرزمین

خوشا به حالمون که در چنین سرزمین قند وشکری زندگی میکنیم گرچه همیشه جیبمون خالیه اما لبخند همیشه رو لبمونه-

ما تنها ملتی هستیم که فارسی حرف می زنیم -عربی دعا می کنیم -انگلیسی نسخه می نویسیم.

/ 4 نظر / 51 بازدید
نالاحت

واسه بالایی بدجنس بددددددددددددددددددددددددددد

زینب قهرمانی

راحت

زینب قهرمانی

منمونننننننننننننننننننن