چند نکته اخلاقی از بزرگان

چاپلوسی در سه جا لازم و عبادت است: در برابر خدا، والدین و در برابر محرومان و ستمدیدگان. (حضرت علی (علیه السلام))

باز شدن هر آموزشگاه = بسته شدن یک بازداشتگاه (ویکتور هوگو)

هر گاه پست های بزرگ به انسان های کوچک سپرده شود، پست ها پایکوبی می کنند. (عباسعلی کاوه)

کسی که به دنبال انتقام گرفتن است، زخم هایش را تازه نگه می دارد. (فرانسیس بیکن)

با مشت گره کرده نمی توان با کسی دست داد و دوست شد. (ایندرا گاندی)

5 چیز را از کودکان بیاموز: در حال زندگی کن تا لذت ببری. شادی را گران نکن- با تمام وجود (از خدا) بخواه. کینه را از ذهن و زندگی دور کن. همواره در حال تلاش باش.

http://www.beytoote.com/

/ 0 نظر / 54 بازدید