از پشت کوه آمده ام....

آری ازپشت کوه آمده ام ...

چه می دانستم این ورکوه بایدبرای ثروت،حرام خورد؟!

برای عشق خیانت کرد. برای خوب دیده شدن دیگری رابدنشان داد.

برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند.

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم می گویند ازپشت کوه آمده !

ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم وتنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان ازدست گرگ ها باشد

 تا اینکه این ورکوه باشم وگرگ !

/ 2 نظر / 12 بازدید

بسیار زیبا بود. تشکر[قلب]

اکبریان

باسلام همکارمحترم دررنگ زمینه ی زرد نوشته هایتان ناخوانا ست درواقع چشم رااذیت می کند بهتراست رنگ زمینه ی بهتری راانتخاب کنید