آزمون تیز هوشان موسسه قلم چی30 فروردین شهرستان نوراباد دلفان

نام نام خانوادگى تراز  فهیمه عربى 6593 آرمین رضائیان 6542 ایدا گودرزى مهر 6511 على همتى حسن گاویار 6462 امیرحسین سبزى خوشنامى 6416 مهدى جعفرى 6358 سیده فاطمه حسینى 6284 پریسا غلامى فرد 6281 احمد صفرى مطلق 6150 محمد محمدیان گلام بحرى 6148 سید عرفان بابایى محمدى 6147 فاطمه زمانى خسرو خانى 6124 عرفان خنجرى 6117 مریم زارعى 6108 نسیم کاکاوند 6063 رضا احمدى حسین آبادى 5977 علیرضا پروندواریان 5973 مهسا بیگى 5956 نادیا امیرى منفرد 5941 هانیه یاریان کمره 5921 امیر حسین فلاح 5881 امیرسینا سبزیان سرآورى 5880 علیرضا اسکندرى حسنوند 5878 رضا محمدى 5847 امیرحسین دهقانى هزارى 5845 مریم دوستى 5790 نگین ناصرپور 5760 طیبه یعقوب زاده 5725 مریم عباسى گلام بحرى 5709 رضا طاهریان 5702 مریم اسدیان فتح آباد 5669 آرزو نجف زاده 5668 مبینا اسدى 5662 عرفان مریدى محمدآبادى 5631 زهرا مرادى 5624 علیرضا اکبرى دهنو 5624 محمد شاهى وند 5617 رضا دارابى 5616 فائزه شرفى 5615 علیرضا دوستیان کرم اله 5582 مبین شیخى 5580 فرید اکبرى 5573 ابوالفضل خزایى 5572 محیا بیگى 5561 مهدى اسمعیلى مورینه 5549 احمدرضا مرادى 5544 على شفیعى 5542 على مرادپورى 5531 على کاظمى 5516 على محمدى 5507 امیرحسین بختیارى 5500 محمد مومنى 5496 مسعود حیدرى 5495 کیمیا محمودى دلفان 5493 سینا مرادى 5453 میلاد غلامى 5440 رضا نامدارى کرم اله 5406 امیرمحمد نظریان 5398 رضا بیگى الوار 5377 مبین مرادى 5366 رضا عزیزى عسگرآبادى
/ 0 نظر / 13 بازدید