نمونه سوال مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

17-مهمترین نرم افزار روی هر سیستم که وظیفه مدیریت و کنترل و ایجاد ارتباط بین نرم افزارو سخت افزار و کاربر را دارد چه نام دارد؟

الف)برنامه مترجم             ب)Cpu          ج)زبان برنامه نویسی           د)سیستم عامل

18-CPU به واحد ......... اطلاق می شود.

الف)پردازشگر مرکزی             ب)کنترل          ج)محاسبه ومنطق             د)حافظه

19-ICT مخفف چه کلمه ای است؟

الف)فناوری ارتباطات و اطلاعات        ب)فناوری اطلاعات

ج)فناوری کامپیوتر                         د)ارتباطات مخابرات

20-کدام گزینه جز حافظه اصلی است؟

الف)Harddisk               ب)Dvd-Rom          ج)Cd-Rom   د)Rom

21-واحد کنترل قسمتی است از.....................

الف)واحد ورودی      ب)واحد خروجی          ج)حافظه         د)واحد پردازش مرکزی

22-هر گیگا بایت ………. است؟

الف) 210 بایت         ب) 210 کیلو بایت         ج)210 مگا بایت              د)210کلمه

23- در مهارت های هفتگانه Icdl کدام نرم افزار به عنوان ((بانک اطلاعاتی)) تدریس می شود؟

الف)MS_WORD ب)Outlook Express   ج)MS_EXCEL   د)MS-Access

24-برای تایپ متن و یا ویرایش آن از نرم افزار های …… استفاده می شود.

الف) صفحات گسترده   ب) زبان های برنامه نویسی    ج)  واژه پرداز ها     د) مدیریت پایگاه داده ها

25- برای چاپ نقشه های معماری یا مهندسی از کدام دستگاه استفاده می شود ؟

          الف)چاپگر                   ب) اسکنر               ج) رسام                    د) پلاتر

26- کدامیک در مورد هارددیسک صحیح نمی باشد ؟

          الف)هرچه ظرفیت هارد بیشتر باشد مقدار اطلاعات بیشتری را می توان در آن ذخیره کرد .

          ب) برای نگهداری اطلاعات با حجم زیاد و برای مدتهای طولانی می باشد .

          ج) جزء حافظه اصلی می باشد و وظیفه آن نگهداری اطلاعات با حجم زیاد می باشد .

          د) اطلاعاتی که در این قسمت قرار می گیرند با قطع جریان برق از بین نمی روند .

27- کیفیت تصویر ارائه شده به کدام عوامل زیر بستگی دارد ؟

          الف) کارت گرافیکی        ب) نوع مانیتور            ج) CPU                   د)الف و ب

28- کدامیک از دستگاههای زیر مثل ماوس عمل می کند(درکامپیوترLaptop )؟

           الف)Digitizer       ب)TouchPad        ج)Scanner       د)Touch Screen

29- یک CD ROM چه ظرفیتی دارد ؟

          الف) 700 مگابایت         ب)5/4 گیگابایت         ج) 44/1 مگابایت         د) محدودیت ندارد

30- قلم نوری و موس چه دستگاههایی هستند؟

الف) خروجی- خروجی   ب) خروجی- ورودی   ج) ورودی- ورودی        د) ورودی- خروجی

31-انواع نرم افزار سیستمی شامل:

          الف) کاربردی-سیستم عامل-مترجم            ب)سیستم عامل-کمکی یا سودمند-مترجم       

ج)سیستم عامل-کمکی یا سودمند-کاربردی        د)کاربردی-واژه پرداز-مترجم

32- پوینده (اسکنر) و قلم نوری و رسام به ترتیب :

الف) دستگاه ورودی، دستگاه ورودی ودستگاه خروجی هستند.      

    ب) دستگاه خروجی، دستگاه ورودی ودستگاه خروجی هستند.

ج) دستگاه خروجی ، دستگاه ورودی ودستگاه ورودی هستند.           د) هرسه ورودی هستند.

33-حافظه ای که بین  CPU و RAM  قرار می گیرد وجهت بالا بردن سرعت انتقال اطلاعات بکار می رود؟

الف) Cache                 ب) Register         ج) Rom           د) حافظه کمکی

=======================================================

1 – اطلاعات بعد از پردازش توسط CPU به کدام حافظه منتقل می شود ؟

الف) هارد دیسک      ب) RAM        ج) فلاپی دیسک            د) CD-ROM

2- کدام نوع شبکه در داخل یک ساختمان ودر فواصل کم مورد استفاده قرار می گیرد

الف) WAN      ب)    MAN    ج) LAN          د) اینترانت

3- قلم نوری و موس چه دستگاههایی هستند؟

الف) خروجی- خروجی ب) خروجی- ورودی    ج) ورودی- ورودی              د) ورودی- خروجی

4- محتوای کدام یک از حافظه های زیر با قطع جریان برق پاک می شود؟

الف) ROM           ب) PROM       ج) RAM              د) EPROM 

5- یک برنامه به منظور اجرا در کدام حافظه قرار می گیرد؟

الف) Rom       ب) Ram         ج) دیسک سخت             د) فلاپی دیسک 

6-هر کیلو بایت معادل چند بایت است؟

الف) 512 بایت      ب) 128 بایت        ج) 1024 بایت            د) 1000 بایت

7- به مجموعه 8 بیت مجاور هم که یکی از علائم یا اعداد یا حروف را نمایش می دهد……گفته می شود؟

الف) File        ب)Word         ج) Byte              د) Bit

8-کدام گزینه کامپیوتر کیفی است؟

     الف)Pc                    ب)Notebook      ج)کامپیوتر Desktop        د) Main Frame

9-کوچکترین واحد اندازه گیری حافظه چیست؟

الف)بیت            ب)بایت             ج)Word    د)کیلو بایت

10-کدامیک از گزینه های زیر سخت افزار نیست؟

الف)حافظه     ب)IC           ج)قطعات الکترونیکی       د)سیستم عامل

11-کارتی که برای اتصال به اینترنت بکار میرود؟

     الف)شبکه           ب)مودم             ج)صدا                   د)گرافیک

12- کدامیک از کامپیوترهای زیر از نظر پردازش قوی تر است ؟

      الف)Mainframe         ب) PC           ج) Laptop              د)Mini Computer

13-کدام زبان برنامه نویسی برای اجرا احتیاج ترجمه ندارد.

الف) بیسیک         ب) زبان ماشین       ج)زبان اسمبلی            د) زبان Cobol

14ـ هر نقطه روی صفحه را یک . می‌نامند ؟

الف) نوع فسفر       ب) پرتو الکترونی         ج) مولکول          د) پیکسل

15-برای تایپ علائم بالایی در صفحه کلید از کدام کلید استفاده می شود؟

الف) Shift       ب)Ctrl               ج)Alt                د)Space

16-بهترین نوع چاپگر از نظر سرعت و کیفیت کدام است؟

     الف)ماتریس نقطه ای ب)لیزری            ج)جوهر افشان            د)حرارتی

17-کار واحد ALUیعنی :

الف) ذخیره اطلاعات و انجام عملیات کنترلی لازم      ب) انجام عملیات محاسباتی  

 ج) انجام عملیات منطقی                       د) گزینه های ب وج

18- فرق حافظه ROM,RAMچیست؟

الف) RAM از نوع نیمه هادی و ROM از نوع مغناطیسی است.    

ب) ROM فقط خواندنی است ولی RAMفقط نوشتنی است .

ج) ROMفقط خواندنی است ولی RAM خواندنی ونوشتنی است

             د) هیچکدام

 

18- رسام نوعی وسیله ............ است؟

الف)ورودی                       ب) خروجی        ج) الف و ب                        د) حافظه

19- کدام حافظه قابل پاک شدن نمی باشد؟

الف) Hard Disk         ب) Floppy Disk          ج)Cd Rom              د)نوار مغناطیسی

20-مهمترین نرم افزار هر سیستم ………………. نام دارد؟

الف) زبان برنامه نویسی     ب)مترجم          ج)مفسر                    د)سیستم عامل

21-کدامیک از اجزای زیر فقط ورودی محسوب می شوند؟

     الف)رسام             ب)پلاتر               ج)ماوس                     د)چاپگر

22-IT یعنی:

الف)فناوری اطلاعات و ارتباطات               ب)فناوری اطلاعات           

ج)فناوری کامپیوتر                         د) ارتباطات مخابراتی

23-مهمترین نرم افزار روی هر سیستم که وظیفه مدیریت و کنترل و ایجاد ارتباط بین نرم افزارو سخت افزار و کاربر را دارد چه نام دارد؟

الف)برنامه مترجم      ب)Cpu                 ج)زبان برنامه نویسی            د)سیستم عامل

24-کدامیک در مورد ویروس درست است؟

الف)یک برنامه است          ب)جزء سخت افزار است  ج)قابلیت تکثیر دارد      د)حجیم آشکار و مستقل است

25-کدامیک از دستگاههای زیر فقط خروجی است؟

     الف)مانیتور          ب)اسکنر              ج)دیسکت              د)ماوس

26-کدام یک از دستگاه های زیر جهت انتقال تصاویر به کامپیوتر به کار می رود؟

الف)اسکنر            ب)پلاتر               ج)صفحه کلید                د)ماوس

27-CPU به واحد ......... اطلاق می شود.

الف)پردازشگر مرکزی   ب)کنترل               ج)محاسبه ومنطق              د)حافظه

28-سیستم عامل جزء کدام دسته از نرم افزارها می باشد؟

الف)کاربردی          ب)مترجم               ج)سیستمی             د)برنامه نویسی

29-واحد کنترل قسمتی است از.....................

الف)واحد ورودی       ب)واحد خروجی         ج)حافظه                    د)واحد پردازش مرکزیCPU

30-سخت افزار به............................. گفته می شود.

الف)فقط بدنه کامپیوتر                      ب)کلیه قسمتهای فیزیکی و تجهیزات الکترونیکی

ج)فقط بورد های کامپیوتر                         د)فقط آی سی ها(ID) داخل بردهای کامپیوتر

31-برای انصراف از ادامه عملیات باید کلید ………. از صفحه کلید را فشرد؟

الف)Esc          ب) Space         ج)Back Space           د)Caps Lock

32- کدامیک از کامپیوترهای زیر از نظر پردازش قوی تر است ؟

      الف)Mainframe         ب) PC           ج) Laptop              د)Mini Computer         

 

33- کدامیک از دستگاههای زیر فقط ورودی می باشد ؟

الف)صفحه نمایشی لمسی   ب) هارد دیسک         ج) دیجیتایزر               د)مودم

34- کدامیک از دستگاههای زیر مثل ماوس عمل می کند ؟

     الف)Digitizer      ب)TouchPad       ج)Scanner              د)Touch Screen

35- در کدام سیستم اعداد در کد گذاری کاراکترها استفاده می شود ؟

      الف)دهدهی       ب)هشتائی        ج) دودوئی            د)شانزده تائی

36- CD – Rom  با چه نامی شناسائی می شود ؟

     الف) A               ب) Z            ج) بعد از آخرین حرف هارددیسک    د) بعد از آخرین حرف فلاپی دیسک

37- یک CD ROM چه ظرفیتی دارد ؟

     الف) 700 مگابایت           ب)5/4 مگابایت              ج) 44/1 مگابایت           د) محدودیت ندارد

38- کدامیک از گزینه های زیر سیستم عامل نمی باشد ؟

     الف) DOS        ب) Windows       ج) Word               د) Unix

39-کدامیک از نرم افزارهای زیر صفحه گسترده می باشد ؟

     الف) Word       ب) Excel         ج)Access               د) AutoCad

 40- برای کدامیک از نرم افزارهای زیر مجوز (  Licence ) صادر می شود ؟

     الف)نرم افزارهای مجاز ب)نرم افزارهای رایگان ج) نرم افزارهای تبلیغاتی        د) نرم افزارهای سیستمی

41- کدامیک از نرم افزارهای زیر احتمال آلوده بودن به ویروس را دارد ؟

     الف) نرم افزارهای قفل شکسته              &nbs

/ 0 نظر / 666 بازدید