تاس ومهره در صفحه زندگی نه بازی

توی مارپله ی زندگی ، مهره نباش که هر چی گفتن بگی باشه …!                                             

 

تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه !...

کاش توی زندگی هم مثل فوتبال وقتی زمین می‌خوردی 

و از درد به خودت می‌پیچیدی یه داور می‌اومد از آدم می‌پرسید:می‌تونی ادامه بدی؟!تو هم میگفتی نه ،

باید 

برم بیرون . . ....

/ 0 نظر / 10 بازدید