بازی شماره2بامختصات ریاضی ششم

بازی با مختصات

توضیحات فایل:

روش این بازی به این صورت است که  مختصات به شما داده می شود و شما می بایستی مکان آن را روی جدول مختصات به درستی نشان دهید.

این بازی به منظور درک کامل دانش آموز از مختصات بوده و برای مقاطع ابتدایی و راهنمایی مناسب می باشد.http://lrn.ir/Default.aspx?tabid=82&ItemID=76

/ 0 نظر / 14 بازدید