خاموش کردن فرهنگ یک کشور

سفیر انگلیس در دهلی از مسیری در حال گذر بود ، میبیند یک جوان آگاه هندی ، لگدی به گاوی میزند ، گاوی که درهندوستان مقدس است ، سفیر انگلیس از خودرو خود پیاده شده و به سوی گاو میدود و گاو را می بوسد و در این لحظه گاو ادرار میکند و سفیر انگلیس با ادرار گاو دست و صورتش را می شورد و بقیه مردم حاضر که میبینند یک غریبه اینقدر گاو را محترم میشمارد ، سجده میکنند در جلوی گاو و آن جوان لگدزن را مجازات میکنند همراه سفیر انگلیس می پرسد چرا این کار را کردید ؟ ! سفیر میگوید لگد این جوان آگاه ، فرهنگ هندوستان را پنجاه سال میخواست جلو بیاندازد ، ولی من نگذاشتم !!!!!

/ 1 نظر / 34 بازدید
علی

وبتون ارزش خوندن داره :)